گلدیس کیدز

پرورش کودکانی شاد و خلاق ،نیازمند آگاهی و دانش درباره کودک و همچنین آموزش درست است.
گلدیس در این حوزه اموزشی با هدف کودک و آموزش در زمینه های مختلف فعالیت میکند

گلدیس کیدز به عنوان بستر آموزش کودک با تولید و مدیریت محتوا مرتبط در زمینه پادکست و مقاله های آموزشی ،قصه و کتاب فعالیت میکند.

X