لیست مدارس

دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی علامه طباطبایی واحد مرزداران

متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی بحرالعلوم

دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی علامه طباطبایی واحد فاطمی

متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی سلام نجم الثاقب

دبستان (ابتدایی) دخترانه غیر دولتی اتحاد نوین

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) پسرانه غیر دولتی علامه طباطبایی واحد کارگر شمالی

دبستان (ابتدایی) دخترانه غیر دولتی شایستگان رازی

دبستان (ابتدایی) پسرانه غیر دولتی سلام پیروز

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه غیر دولتی سلام رسالت

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) پسرانه غیر دولتی سلام اسلام

X