دفترک

دفترک به عنوان رسانه تعاملی و اشتراکی معلمین و دانش آموزان و والدین با انتشارمحتوای آموزشی مختص هر معلم باتوجه به شیوه تدریس و تجربه آن معلم و مقالات جهت آموزش و تعلیم بهتر فعالیت میکند .
همچنین دفترک از معلم های محترم دعوت میکند ، با عضویت در گلدیس تحت عنوان مرجع خدمات آموزشی، از این رسانه برای اشتراک گذاری محتوای آموزشی مختص خود استفاده کنند.

X