آموزان

مرجع خدمات گلدیس در زمینه انتشار محتوا و اطلاع رسانی حوزه های آموزش آزاد، آکادمی های آموزشی در زمینه ها و دوره های مختلف آموزش آزاد تحت عنوان آموزان شناخته میشود و فعالیت میکند.

X