دستور زبان فارسی پنجم |کاربرد حرف میانجی گ

زنگ فارسی کلاس پنجم -فصل ششم

اهمیت زبان فارسی

ما برای بیان مقصود خود از زبان استفاده میکنیم. زبان وسیله ای است که انسان ها با آن با دنیای بیرون و با همارتباط برقرار می کنند.
زبان وسیله ارتباط اجتماعی و بیان اندیشه است . زبان هر ملت بیان فکر و اندیشه آن ملت است . زبان فارسی بوجود آورنده وحدت مردم این
سرزمین است و همه اقوام مختلف را به هم پیوند می دهد .

اگر انسان از زبان بی بهره بود نه می توانست به تفکر بپردازد نه هیچ علمی به دست می آورد و نه فکر و علم خود را به دیگران منتقل می کرد . زبان فارسی ، زبان ملی کشور ماست و همه اقوام و مردم سراسر میهن را به هم پیوند می دهد و باعث وحدت و یکپارچگی ما و قدرتمندی ایران عزیز میشود .

کاربرد حرف میانجی گ

اگر واژه ای با ه غیر ملفوظ ( ه که خوانده نمی شود و صدای کسره — – می دهد ) پایان بپذیرد به هنگام پذیرفتن ی ، گ میانجی (کمکی ) می گیرد . مانند :

سازنده + ی = سازندگی                       پاینده + ی = پایندگی

یعنی کلماتی که نشانه ه به در آخر آن ها صدای —– می دهند هنگام افزودن ی یا ان ه به حذف شده و به جای آن گ قرار می گیرد
اگر کلمه ای به ه ملفوظ ( ه که خوانده می شود ) پایان بپذیرد به هنگام پذیرفتن ی و گ میانجی نمی گیرد مانند :
ماه + ی = ماهی                      راه + ی = راهی

مدرس :خانم سفیداری

مشاهده اینستاگرام معلم-سفیداری

X