فایورر

فایورر یک سایت ارائه دهنده‌ی خدمات است و این خدمات از طریق اعضای سایت ارائه می‌شود. کمترین مبلغ برای هر خدمت، ۵ دلار است و بر حسب نوع خدمات، تا جند صد دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند و نام سایت Fiverr نیز بر همین اساس انتخاب شده است. به هر خدمتی که بر روی این سایت ایجاد شده باشد، گیگ (Gig) می‌گویند