ریاضی پنجم| محاسبه زاویه مثلث بخش اول

زنگ ریاضی کلاس پنجم -فصل چهارم

در این ویدیو میخواهیم با انجام تمرین مفهوم محاسبه زاویه را بهتر تمرین و درک کنیم

 

زاویه چیست؟

شکل هندسی حاصل از رسم دو نیم‌خط از یک نقطه است. به زاو‌‌یه «گوشه» و «کنج» نیز می‌گویند

انواع زاویه‌ها

 • زاویه تند یا حاده
 • زاویه راست یا قائمه
 • زاویه باز یا منفرجه
 • زاویه نیم‌صفحه یا ۱۸۰ درجه

مثلث ها و زاویه

این نکته را باید در نظر داشت که مجموع زوایای داخلی همه مثلث ها برابر ۱۸۰ درجه است .

الف – مثلث متساوی الاضلاع :  مثلثی است که سه ضلع آن با هم مساویند.

 •  سه ضلع آن با هم مساویند.
 • همه زاویه های آن با هم مساویند.
 • اندازۀ هر زاویۀ داخلی آن ۶۰ درجه است.

ب – مثلث متساوی الساقین:  مثلثی است که دو ضلع آن با هم مساویند.

 •  دو ضلع آن با هم مساویند که به آنها ساق گفته میشود و به ضلع سوم قاعدۀ مثلث می گویند.
 •  دو زاویۀ مجاور به دو قاعدۀ آن با هم مساویند.
 •  به زاویۀ مقابل به قاعده ، زاویۀ رأس می گویند.

ج – مثلث قائم الزاویه : مثلثی است که یک زاویه آن ۹۰ درجه باشد.

 • مجموع هر دو زاویه تند در مثلث قائم الزاویه ، برابر ۹۰ درجه است.
 • یکی از زوایای داخلی ۹۰ درجه است.

نکات

ویژگی های مثلث ها که در بالا خواندیم بسیار مهم هستند و به یاد داشته باشید :

۱-مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است .

۲-مجموع زوایای خارجی مثلث برابر ۳۶۰ درجه است .

۳-مجموع زوایای نیم صفحه ۱۸۰ درجه است.

مدرس: خانم اسدی

محاسبه زاویه مثلث بخش  دوم

مشاهده اینستاگرام معلم-اسدی

X