الگو های منظم

صبح بخیر بچه ها !

الگوها دارای نظم و ترتیب خاصی هستند.

والدین گرامی جهت تمرین و یادگیری بیشتر از بچه ها بخواهید الگوسازی کنند یا شما الگویی بچینید و از کودک خود بخواهید شکل بعدی را حدس بزند.

همچنین توجه او را به کشف الگوهای محیط پیرامون جلب کنید.

مدرس : پریسا سروازاد